ទ្វារមាសជា ផ្លូវដែលទារកចេញមក ដូច្នេះតែងតែការពារ យ៉ាងស្អាត ទ្វារមាសមាន អាស៊ីត ដើម្បីបណ្ដេញមេរោគ មកខាងក្រៅរាងកាយ ប៉ុន្តែបើសិនជា លាងវាដោយការសម្អាតរបស់ស្រ្តី ឬសាប៊ូកម្ចាត់មេរោគ ដែលការពារទ្វារមាស ដូច្នេះនៅពេលលាងវា កុំប្រើការសម្អាតរបស់ស្រ្តី ឬសាប៊ូច្រើនពេក។

បើសិនជាមិនលាងទ្វារមាសជាយូរ វានឹងមានធុំក្លិនមិនល្អ និងការរលាក ដោយសារធ្លាក់ ស ផងដែរ សូមលាងម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃ នៅពេលលាងវា សូមកុំដាក់ម្រាមដៃចូលខាងក្នុង។