ស្រ្តីកម្ពុជាមានជម្ងឺត្រជាក់ ដូចជាតែងតែត្រជាក់ នៅចុងដៃនិងចុងជើង ពីព្រោះតាំងពីពួកគេនៅក្មេងៗ ចូលចិត្តញ៉ាំកាហ្វេត្រជាក់ ភេសជ្ជៈត្រជាក់ច្រើន ដោយសារអាកាសធាតុក្ដៅ។

បើអ្នកខ្លះមានជម្ងឺនេះ អ្នកនោះមានឈាមរត់មិនស្រួល ដូច្នេះតែងតែត្រជាក់ ចុងដៃ ចុងជើង ចង្កេះ និង ឈឺ ម្យ៉ាងទៀត ការរំលាយអាហារក្នុងក្រពះ មិនស្រួល ធ្លាក់ ស ច្រើន និងមានមករដូវ មិនទៀងទាត់ផងដែរ។

ដូច្នេះ តែងតែការពារពោះ និងសីតុណ្ហភាពក្នុងពោះឲ្យបានកក់ក្ដៅ និង សូមទទួលពិនិត្យ ពិគ្រោះយោបល់ ពីគ្រូពេទ្យ ឬញ៉ាំថ្នាំ តាមវិជ្ជបញ្ជារបស់គ្រូពេទ្យ។