បើសិនជា ក្មេងស្រីធ្លាប់ឃើញ ដូចជា ទឹកខាប់នៅលើខោក្នុង តើភ្ញាក់ផ្អើលឬទេ? វាហៅថា ធ្លាក់ ស ដែលស្អិតហូរតាមរយៈ ទ្វាមាស ដោយសារអរម៉ូន។
ជាធម្មតា ស្រ្តីមានធ្លាក់ ស ការធ្លាក់ស នោះមានពណ៌ថ្លា ពណ៌ ស និង ពណ៌លឿងដែរ ធ្លាក់ស បណ្ដេញមេរោគ មករាងកាយខាងក្រៅ របស់ស្រ្តី ហើយ វាជាសញ្ញា សម្គាល់ដែលថាជិតមានមករដូវ ដូច្នេះ សូមកុំព្រួយបារម្ភ។
ធ្លាក់ ស ហូរចេញពីទ្វាមាស ពេលខ្លះច្រើន ឬ ពេលខ្លះតិចតួច បើមិនចង់ប្រលាក់ធ្លាក់ ស នៅលើខោក្នុង សូមប្រើសំឡីអនាម័យតូចជាងគេ គឺហៅថា ផេនធីឡានឺ (Panty Liner) ប្រវែងជា 18cm បើបិទវានៅលើខោក្នុង យើងមានអនាម័យ និងស្រួលផងដែរ។