តើស្វែងយល់ វឌ្ឍនភាពនៃការមករដូវ តាមលំដាប់លំដោយ នៅប្រចាំខែ យ៉ាងច្បាស់លាស់ឬនៅ?

1) មេជីវិតញីលូតលាស់ក្នុងអូវុល
ជាធម្មតា ការលូតលាស់មេជីវិតញី ជាប្រភពនៃជីវិតដែលកើតឡើង ម្ដងក្នុងមួយខែ នៅអូវុលម្ខាង ក្នុងចំណោមទាំងសង់ខាងរបស់អូវុល បន្ទាប់មក ស្បូនរៀបចំជួប ស៊ុតមានជីវជាតិ។

2) មេជីវិតញីដែលធ្វើការលូតលាស់ ដំណើរការមកពីអូវុល
មេជីវិតញីបំបែក តាមរយៈជញ្ជាំងអូវុលដ៏រឹងមាំ ហើយផ្លាស់ទីក្នុងស្បូន មកពីអូវុល នេះជាហៅថា ការបញ្ជូនស៊ុតទៅអូវុល។

3) ដៃស្បូនចាប់មេជីវិតញី
ដៃស្បូនចាប់មេជីវិតញី ដែលចេញពីអូវុល។

4) អូវុលរង់ចាំមេជីវិតឈ្មោល ដើម្បីជួប នៅដៃស្បូន
មេជីវិតឈ្មោលរបស់បុរស រង់ចាំមេជីវិតញីរបស់ស្រី នៅខាងមុខដៃស្បូន ដើម្បីជួបគ្នា បើសិនជាមេជីវិតឈ្មោលរបស់បុរស ជួបជាមួយមេជីវិតញីរបស់ស្រ្តី វាក្លាយជាស៊ុតមានជីវជាតិ(ការបង្កកំណើត) ស៊ុតមានជីវជាតិនោះធ្វើដំណើរក្នុងស្បូន តាមរយៈដៃស្បូន ។

5) ជញ្ជាំងស្បូនខាងក្នុង ផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងទន់ៗ និងរឹងមាំ
ជញ្ជាំងស្បូនខាងក្នុង ផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងទន់ៗ ដើម្បីជញ្ជាំងស្បូនខាងក្រៅ ផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងរឹងមាំ ដើម្បីការពារ ស៊ុតមានជីវជាតិ ហើយបំរុងទុកឈាម សម្រាប់ទារកលូតលាស់។

6) ជញ្ជាំងស្បូនបែកគ្នា ហើយចេញនៅខាងក្រៅ
បើសិនជាមេជីវិតញីរបស់ស្រ្តី មិនជួបមេជីវិតឈ្មោលរបស់បុរស នោះមិនកើតមានស៊ុតមានជីវជាតិទេ ដូច្នេះមិនចាំបាច់ ជញ្ជាំងស្បូនខាងក្នុងផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងទន់ៗ ហើយវាចេញទៅ នៅលើជញ្ជាំងស្បូន មេជីវិតញីចេញមក ជាមួយឈាម នៅខាងក្រៅ នេះជាការមករដូវ។

រាងកាយរបស់ស្រ្តី មានអាថ៌កំបាំង តាំងពីក្មេងស្រីមានអាយុ 11ឆ្នាំ ចន្លោះ 15ឆ្នាំ ចាប់ផ្ដើមមានមករដូវ នៅប្រចាំខែ រហូតដល់ ពួកគេមានអាយុ 50ឆ្នាំ គឺរយៈពេលប្រហែល 40ឆ្នាំ បើគិតពេលវេលាដែលមានហូរឈាមរដូវ គឺរយៈពេលចំនួន 6ឆ្នាំ 8ខែ ដូច្នេះក្មេងស្រី ត្រូវដឹងអំពីការមករដូវ ដើម្បីការពាររាងកាយខ្លួនឯង។