• បើក្មេងស្រីមានមករដូវនៅសាលា សូមនិយាយដល់មិត្តភក្តិថា សូមខ្ចីសំឡីអនាម័យមួយកញ្ចប់
  • ស្រាប់តែចាប់ផ្ដើមមានមករដូវ សូមបត់ក្រដាស់អនាម័យ ឬកន្សែងដៃឲ្យក្រាស់ហើយដាក់នៅលើខោក្នុង
  • បើខោ ឬសំពត់មានប្រឡាក់ឈាមរដូវ សូមយកអាវក្រៅចងនៅចង្កេះដើម្បីបិទបាំងការប្រឡាក់