ដូចជាមនុស្សម្នាក់ខុសគ្នាទម្រង់មុខ និងកម្ពស់ គឺមានមករដូវខុសគ្នា ពីស្រ្តីម្នាក់ទៅស្រ្តីម្នាក់ទៀត ការធ្លាក់ឈាមរដូវ ដំបូង នៃមនុស្ស ភាគច្រើន គឺមិនទៀងទាត់ទេ ជាធម្មតា រយៈពេល 3 ថ្ងៃ ចន្លោះ 5 ថ្ងៃ ប៉ុន្តែ អ្នកខ្លះអាចមានមករដូវលើកដំបូង បន្ទាប់ពី ផ្អាកឈប់មានរដូវ រយៈពេលជាយូរ ហើយ អ្នកខ្លះមានមករដូវ រយៈពេល 7 ថ្ងៃ ពីព្រោះសសៃស្បូន ស្គម និង ចង្អៀត ដូច្នេះការហូរឈាមមករដូវ ត្រូវការ ពេលវេលាច្រើនដែរ។

នៅពេលមានមករដូវ ធ្លាក់ឈាមប៉ុន្មាន?

នៅថ្ងៃទី 2 នៅថ្ងៃទី 3 ហូរឈាមច្រើនជាង ថ្ងៃដំបូង ហើយចាប់ពី ថ្ងៃទី3 កាន់តែហូរឈាម តិចជាងមុន ការហូរឈាមនោះមានចំនួនប្រមាណជា 10ml ចន្លោះ 80ml នៅក្នុងមួយថ្ងៃ គឺជាមធ្យមហូរឈាម ប្រមាណជា 35ml ក្នុងមួយថ្ងៃ គឺប្រហែលជា 2ស្លាបព្រាបាយ។