1. ស្បូន
  ស្បូនជា កន្លែងដែលការពារទារក និងធ្វើការលូតលាស់ ជញ្ជាំងស្បូននៅក្នុងស្បូនជា កន្លែងដូចភួយដែល ទារកធ្វើការលូតលាស់ ដោយសុវត្ថិភាព។
 2. មេជីវិតញី
  ប្រភពនៃជីវិតថ្មី ជាមេជីវិតញី បើមេជីវិតញី របស់ស្រ្តី ជួបគ្នាជាមួយ មេជីវិតឈ្មោល របស់បុរស គឺក្លាយជាស៊ុតដែលមានជីវជាតិ។
 3. ទ្វារមាស
  ជាកន្លែងផ្លូវខាងក្រៅមកពីស្បូន ស៊ុតមានជីវជាតិ លូតលាស់ នៅក្នុងស្បូនរយៈពេល 10 ខែ បន្ទាប់ពីទារកចេញមកតាមរយៈទ្វារមាស ហើយកន្លែង ដែលមានហូរទឹករំអិល រួចទើបមានមករដូវមកជាធម្មតាផងដែរ។
 4. អូវុល
  ទាំងសងខាងនៃដៃស្បូនមាន​ អូវុល វាកើតមេជីវិតញី កំពុងធ្វើការលូតលាស់ មេជីវិតញី ហើយធ្វើឲ្យកើត អរម៉ូន តាមរយៈ ការបញ្ជាមកពី ខួក្បាល។
 5. ដៃស្បូន
  ដៃស្បូនជាកន្លែងដែល ធ្វើឲ្យមេជីវិតឈ្មោល ជួបគ្នាជាមួយមេជីវិតញី ដែលចូលមកតាមរយៈទ្វារមាស ហើយកើតនៅអូវុល បន្ទាប់ពីផ្ញើរ ស៊ុតមានជីវជាតិដល់ស្បូនរួច។

តើរាងកាយរបស់ស្រ្តី មានអាថ៌កំបាំងឬទេ? រាងកាយរបស់ស្រ្តី កាន់តែផ្លាស់ប្ដូរ ក្លាយទៅជាមនុស្សពេញវ័យ ដែលមានកូនផងដែរ ដូច្នេះ ក្មេងស្រី ត្រូវមានចំណេះដឹង អំពី រាងកាយរបស់ខ្លួនឯងដែរ។