ជាធម្មតាស្រ្តីដែល មានសុខភាពល្អ មានធ្លាក់ ស តួនាទីវា​ ការពារ នៅខាងក្នុងទ្វារមាស ពីមេរោគ នៅខាងក្រៅរាងកាយរបស់ស្រ្តី។

ជាធម្មតា ការធ្លាក់ ស មានពណ៌ថ្លា ប៉ុន្តែ ពេលខ្លះដែល មុនពេលមានមករដូវ និង ក្រោយ​មករដូវ មានពណ៌ សូកូឡាដែរ ហេតុផលនោះគឺ មុនពេលមានមករដូវ មានធ្លាក់ ស ជាមួយឈាម យ៉ាងតិច ហើយ នៅពេលក្រោយមករដូវ មានហូរទឹករំអិល ជាមួយឈាម នៅក្នុងទ្វារមាស ផងដែរ ស្ថានភាពបែបនេះ ជាធម្មតាកើតឡើង ចំពោះក្មេងស្រី ដូច្នេះកុំព្រួយបារម្ភអី។