3.ការណែនាំសំឡីអនាម័យ

20. ការណែនាំសំឡីអនាម័យ

បើសិនជាក្មេងស្រី មានមករដូវ ជាលើកដំបូង ចាំបាច់ត្រូវប្រើសំឡីអនាម័យ ដែលការពារអនាម័យ របស់ស្រ្តី ប៉ុន្តែក្មេងស្រីខ្លះ ប្រើក្រណាត់ដែល មិនមានអនាម័យ បើសិនជាក្មេងស្រី ធ្វើបែបនោះ មេរោគឆ្លងកាត់ក្នុងរាងកាយ

20. ការណែនាំសំឡីអនាម័យ2020-02-06T13:55:57+00:00

21. ប្រភេទនៃសំឡីអនាម័យ

រយៈពេលនៃការមករដូវ មានធ្លាក់ឈាមខុសគ្នា រៀងរាល់ថ្ងៃ ដូច្នេះប្រភេទសំឡីអនាម័យខុសគ្នា រូបរាង និងទំហំផងដែរ ពីព្រោះនៅពេលគេងមានហូរឈាម ដូច្នេះសូមជ្រើសរើសសំឡីអនាម័យ តាមរយៈស្ថានភាពបែបនេះ។ 1. សំឡីអនាម័យដែលប្រើមួយដង ដែលភ្ជាប់លើខោក្នុង ប្រភេទនៃសំឡីអនាម័យផ្សេងៗជា ផេនធីឡាញន(Panty Liner)

21. ប្រភេទនៃសំឡីអនាម័យ2020-02-06T13:56:04+00:00

22. រូបរាងសំឡីអនាម័យ និងតួនាទី ដែលស្រ្តីជាច្រើនប្រើប្រាស់ច្រើនជាងគេ

ធ្វើពីកប្បាសដែលស្រូបទឹក : សម្ភារពិសេសដែល លាក់បាំងការចេញឈាមមកខាងក្រៅ សាយឌឹ ហ្គេតឌឺ (Side gather) : សម្ភារដែលលាក់បាំងការចេញឈាមមកខាងក្រៅ តាមរយៈការបត់បែននៃរាងកាយ ខូវើ (Cover) :

22. រូបរាងសំឡីអនាម័យ និងតួនាទី ដែលស្រ្តីជាច្រើនប្រើប្រាស់ច្រើនជាងគេ2020-02-06T13:56:11+00:00

23. របៀបការប្រើសំឡីអនាម័យ

មុនពេលប្រើសំឡីអនាម័យ ត្រូវលាងដៃ ពីព្រោះមេរោគនៅដៃអាចឆ្លងទៅ សំឡីអនាម័យបាន សូមហែកក្រដាសរុំចេញ ហើយលាសំឡីអនាម័យចេញ សូមបកក្រដាស ដែលបិទនៅខាងខ្នងសំឡីអនាម័យចេញ រួចបិទសំឡីអនាម័យផ្នែក ដែលស្អិតនៅលើខោក្នុង (សូមបកក្រដាស ដែលបិទនៅខាងស្លាប សំឡីអនាម័យចេញ រួចបិទវានៅខាងក្រោមខោក្នុង)

23. របៀបការប្រើសំឡីអនាម័យ2020-02-06T13:56:20+00:00

24. ប្រសិនជាមិនមានសំឡីអនាម័យ សូមធ្វើបែប

បើក្មេងស្រីមានមករដូវនៅសាលា សូមនិយាយដល់មិត្តភក្តិថា សូមខ្ចីសំឡីអនាម័យមួយកញ្ចប់ ស្រាប់តែចាប់ផ្ដើមមានមករដូវ សូមបត់ក្រដាស់អនាម័យ ឬកន្សែងដៃឲ្យក្រាស់ហើយដាក់នៅលើខោក្នុង បើខោ ឬសំពត់មានប្រឡាក់ឈាមរដូវ សូមយកអាវក្រៅចងនៅចង្កេះដើម្បីបិទបាំងការប្រឡាក់

24. ប្រសិនជាមិនមានសំឡីអនាម័យ សូមធ្វើបែប2020-02-06T13:56:30+00:00

Title

Go to Top