នៅពេលហូរឈាមមករដូវ តាមរយៈទ្វារមាស វានឹងលាយគ្នា ជាមួយ អុកស៊ីសែន ក្នុងខ្យល់ ពេលនោះ ឈាមនោះ ផ្លាស់ប្ដូរទៅជាធុំក្លិន ដូចជាក្លិនត្រីងាប់ ដូច្នេះ សូមកុំព្រួយបារម្ភអី បើប្រើសំឡីអនាម័យ វានឹងស្រូបយកក្លិនឈាមនោះ ដូច្នេះសូមប្ដូរសំឡីអនាម័យ និង ខោក្នុងឲ្យបានញឹកញាប់ ដើម្បីមានអនាម័យល្អ។

ម្យ៉ាងទៀត អំឡុងពេល យើងកំពុងមានមករដូវ ត្រូវងូតទឹក ដោយផ្កាឈូកងូតទឹកល្អជាង ងូតក្នុងអាងទឹក ជាធម្មតានៅពេលងូតទឹក ឈាមហូរ ដូច្នេះសូមលាងប្រដាប់ភេទឲ្យបានស្អាត។