ការមករដូវគឺហៅ ដោយភាសាអង់គ្លេសថា ឌឹខាំម៉ីងស៊ីស៊ិន ( The coming season ) គឺមានន័យថា ការមករដូវមានមួយដងក្នុងមួយខែ ពីព្រោះក្មេងស្រី មិនស្គាល់ថ្ងៃ ដែលចាប់ផ្ដើម មានមករដូវទៀត ដូច្នេះមានអារម្មណ៍ថា ពិបាកចិត្ត រៀងរាល់ថ្ងៃឬទេ?

ការមករដូវ ជារឿងធម្មតាទេ វាចាប់ពីថ្ងៃទីមួយ ពេលមានការហូរឈាម ចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ថ្ងៃទីមួយ នៃរដូវបញ្ចប់ គឺមានរយៈពេល 28 ថ្ងៃ ប៉ុន្តែចំនួនថ្ងៃនេះ ប្រែប្រួលពី 21 ទៅ 35 ថ្ងៃ។

តើយើងស្គាល់ថ្ងៃចាប់ផ្ដើមមករដូវវិញ យ៉ាងដូចម្ដេច? ក្មេងស្រី អាចមើលប្រតិទិន ដើម្បីស្មានពីថ្ងៃដែល ខ្លួននឹងមករដូវបន្ទាប់ទៀត ច្រើនខែកន្លងមក ក្រោយពេល ក្មេងស្រីមានមករដូវ គាត់ប្រហែលអាចដឹងថា អាចមករដូវ នៅថ្ងៃណាបាន។

ប៉ុន្តែ នៅពេលរាងកាយរបស់ក្មេងស្រី កំពុងស្ថិតនៅ ក្នុងដំណាក់កាលលូតលាស់ ហើយការមករដូវ មិនសូវទៀងទាត់ ដូច្នេះវាអាចរំលងខែខ្លះក៏បាន បើពួកគេ ទទួលស្រេ្តសច្រើន ឬ ធ្វើការនឿយហត់ខ្លាំង ពេលនោះអាចបាត់រដូវ ឬ ប្តូរវដ្តរដូវមធ្យមផងដែរ។

“សូមមានប្រតិទិនមករដូវរបស់ខ្ញុំ”