បើសិនជាក្មេងស្រី មានមករដូវ ជាលើកដំបូង ចាំបាច់ត្រូវប្រើសំឡីអនាម័យ ដែលការពារអនាម័យ របស់ស្រ្តី ប៉ុន្តែក្មេងស្រីខ្លះ ប្រើក្រណាត់ដែល មិនមានអនាម័យ បើសិនជាក្មេងស្រី ធ្វើបែបនោះ មេរោគឆ្លងកាត់ក្នុងរាងកាយ ហើយអាចមានជម្ងឺបាន។

ក្មេងស្រីភាគច្រើន ប្រើសំឡីអនាម័យ ដែលម្ដាយ និងបងស្រី ដែលមានបទពិសោធន៍ ប្រើប្រាស់រួចឲ្យទិញវា សម្រាប់ពួកគេ ប៉ុន្តែពួកគេប្រើសំឡីអនាម័យ គ្រាន់តែមួយកញ្ចប់តែ 10ដុំប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែបើពួកគេ ប្រើតែមួយកញ្ចប់ គឺខ្វះខាត។

ស្រ្តីកូរ៉េ និង អឺរ៉ុប ប្រើសំឡីអនាម័យជាមធ្យម ចំនួន 20 ជាងដុំ ពីព្រោះបើសិនជាប្រើវា តែមួយដុំ រយៈពេលជាយូរ គឺមិនមានអនាម័យ ដូច្នេះថ្ងៃដំបូង ដែលមានធ្លាក់ឈាម មិនសូវច្រើន ប្រើ 2ដុំ ចន្លោះ 3ដុំ ប៉ុន្តែ ថ្ងៃទី 2 និងថ្ងៃទី3 ដែលមានធ្លាក់ឈាមច្រើន ប្រើ 4ដុំ ចន្លោះ 6ដុំ សូមប្រើសំឡីអនាម័យ មួយដុំរយៈពេល 4ម៉ោង ចន្លោះ 6ម៉ោង ការប្ដូរសំឡីអនាម័យ ច្រើនដងល្អ សម្រាប់ការពារ មានសុខភាពល្អផងដែរ។