មានស្រ្តីដែលបែកបាក់គ្រួសារ អស់សង្ឃឹម និងមានការលំបាក ដូចនេះហើយ ផ្ទះនៃដំណឹងល្អ (Good News House) ផ្ដល់សំឡីអនាម័យដល់ស្រ្តីដែលជាប់ពន្ធនាគារ តាមរយៈ អង្គការ (NGO) CEAI រៀងរាល់ខែ ដើម្បីពួកគេការពារសុខភាព រហូតដល់ពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ។
បច្ចុប្បន្ននេះ កំពុងឧបត្ថម្ភសំឡីអនាម័យ សម្រាប់ស្រ្តីនៅពន្ធនាគារ 3 កន្លែង (ភ្នំពេញ / កំពត / កោះកុង)

“ហើយដើរក្នុងសេចក្ដីស្រឡាញ់ ដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់យើង ព្រមទាំងប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងផង…” (ព្រះគម្ពីរ អេភេសូរ 5:2)