សំឡីអនាម័យ ស៊ូនស៊ូ ដែលផលិតនៅប្រទេស កូរ៉េ មានម៉ាកសញ្ញា ស៊ូនស៊ូ ជាភាសាកូរ៉េ ហើយនៅលើប្រអប់សំឡីអនាម័យ មានបោះពុម្ភ ម៉ាកសញ្ញា កប្បាសធម្មជាតិ 100% ផងដែរ។ ជាពិសេស ម៉ាកសញ្ញា ស៊ូនស៊ូ មានពាក្យ សុំពាណិជ្ជសញ្ញា នៅខែ 10 ឆ្នាំ 2019 ពីនាយកដ្ឋានមន្ទីពាណិជ្ជកម្ម រាជធានី ទទួលការពារតាមច្បាប់។

• ក្រុមហ៊ុនផលិត ៖ Klean Nara Co.,Ltd. MISSMORE កូរ៉េ

• ក្រុមហ៊ុនលក់ ៖ ផ្ទះនៃដំណឹងល្អ (កម្ពុជា) Good News House (Cambodia) 092 528 528