ការចូលរួមសហការដោយ

함께하는 협력파트너 소개

? មន្ទីរពេទ្យ ឡាសេអ៊ូលឃ្វីនហ្ស (កម្ពុជា) La Seoul Queenz Hospital (Cambodia)

? បន្ទប់ពិគ្រោះនិងព្យាបាលជម្ងឺ ខាន់ តាយ (កម្ពុជា)

? មន្ទីរពេទ្យទូទៅ ហេប្រុន (កម្ពុជា)

? មន្ទីពេទ្យ ឡាផា ផ្នែកកុមារា (កូរ៉េ)

? មន្ទីរពេទ្យ ហាន់ហ៊ីជីន ផ្នែកស្បែក (កូរ៉េ)

? ផ្ទះនៃដំណឹងល្អ (កម្ពុជា) Good News House (Cambodia)

? ស្ថានទូតទូរទស្សន៍ មេរេ (កម្ពុជា) MereTV.com