បើអ្នកប្រើ Facebook និង អ្នកដែលត្រូវរៀនបណ្ដើរធ្វើការបណ្ដើរ សូមចូលរួមកម្មវិធី Give 28 Day នៃ ផ្ទះនៃដំណឹងល្អ (Good News House) ព្រោះស្រ្តីទាំងអស់មានមករដូវ។ បើអ្នកណែនាំសំឡីអនាម័យ ស៊ូនស៊ូ ដល់មិត្តភក្តិ អ្នកអាចរកចំណូលបាន ហើយបើសិនជាជ្រើសរើសសិស្សដែលទទួលអាហារូបករណ៍ ពេលនោះអ្នកទទួលបានអាហារូបករណ៍ផងដែរ។

  • ការងារ ៖ ណែនាំព័ត៌មានពិតអំពីការមករដូវតាមរយៈ Facebook / ណែនាំការលក់ដល់សិស្សនៅបឋមសិក្សា អនុវិទ្យាល័យ វិទ្យាល័យ សាកលវិទ្យាល័យ និងអ្នកទិញជាក្រុមនៅរោងចក្រកាត់ដេរ
  • សំនួរ : ផ្ទះនៃដំណឹងល្អ (Good News House) 092 528 528
  • ពាក្យសុំចូលរួម : ប្រវត្តិរូបសង្ខេប (CV) ដែលមានឈ្មោះ អាយុ មុខងារ / sunsu528@gmail.com