1. ធ្វើពីកប្បាសដែលស្រូបទឹក : សម្ភារពិសេសដែល លាក់បាំងការចេញឈាមមកខាងក្រៅ
  2. សាយឌឹ ហ្គេតឌឺ (Side gather) : សម្ភារដែលលាក់បាំងការចេញឈាមមកខាងក្រៅ តាមរយៈការបត់បែននៃរាងកាយ
  3. ខូវើ (Cover) : សម្ភារពិសេសដែល ស្រូបយកឈាម និងលាក់បាំងការចេញឈាមមកខាងក្រៅ ហើយបិទសំណើមនៅខាងក្រៅ
  4. ស្លាប (Wing) : ទោះបីកំរើករាងកាយក៏ដោយ ក៏ភ្ជាប់នៅលើខោក្នុងដោយត្រង់
  5. ផ្នែកស្អិត : សំឡីអនាម័យភ្ជាប់នៅលើខោក្នុង ផ្នែកខាងក្រោយមានក្រដាសបក