1. មុនពេលប្រើសំឡីអនាម័យ ត្រូវលាងដៃ ពីព្រោះមេរោគនៅដៃអាចឆ្លងទៅ សំឡីអនាម័យបាន
  2. សូមហែកក្រដាសរុំចេញ ហើយលាសំឡីអនាម័យចេញ
  3. សូមបកក្រដាស ដែលបិទនៅខាងខ្នងសំឡីអនាម័យចេញ រួចបិទសំឡីអនាម័យផ្នែក ដែលស្អិតនៅលើខោក្នុង (សូមបកក្រដាស ដែលបិទនៅខាងស្លាប សំឡីអនាម័យចេញ រួចបិទវានៅខាងក្រោមខោក្នុង)
  4. ប្រសិនបើប្រើសំឡីអនាម័យរួចហើយ ត្រូវបកវារុំខ្ចប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ដើម្បីកុំឲ្យកខ្វក់រួច វេចខ្ចប់វាបោះចោលឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់
  5. ប្រសិនបើអ្នកទៅខាងក្រៅ សូមវេចខ្ចប់ សំឡីអនាម័យ ដោយដាក់ កន្សែងដៃ កាបូប ឬ ដាក់ឲ្យមានអនា