ចាប់ពីខែ មករា ឆ្នាំ 2020 មេរោគកូរ៉ូណា (COVID-19)ចាប់ផ្ដើមឆ្លងតាមបណ្ដាប្រទេសក្នុងពិភពលោក។ នៅប្រទេសកម្ពុជាបាននាំចូលម៉ាសដែលអាចប្រើបានតែម្ដង តម្លៃម៉ាសឡើងថ្លៃជាងមុន ​ព្រោះមានអ្នកទិញច្រើន។ ពួកគេប្រើម៉ាសនោះច្រើនដង ដែលធ្វើឲ្យមេរោគអាចនៅក្នុងម៉ាស ដូច្នេះហើយទើប ពួកយើងធ្វើម៉ាសពីក្រណាត់ ដែលអាចបោកទឹកដើម្បីប្រើវិញបាន។

ធ្វើពីកប្បាសធម្មជាតិ 100% ស្រួលដកដង្ហើម និងមានផាសុខភាព

បោកទឹកហើយប្រើវិញ មានអនាម័យល្អនិង តម្លៃសមរម្យ

ឧបត្ថម្ភម៉ាសដល់ស្រ្តី នៅក្នុងពន្ធនាគារដោយឥតគិតថ្លៃ

នៅពេលធ្វើម៉ាសអាចបោះពុម្ព Logo ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន និងអក្សរផ្សេងនៅលើម៉ាសបាន

សំនួរ : 092 528 528