ខ្ញុំឈ្មោះ កញ្ញា ជាទូទៅមនុស្សភាគច្រើនមានអារម្មណ៍ ខ្មាសអៀននិងពិបាកសួរ អំពីបញ្ហានៃការមករដូវពីអ្នកដទៃ។ ដូច្នេះ ស្រ្តីភាគច្រើនមានការពិបាកតាមរយៈព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវ និងអបិយជំនឿក្នុងពេលកំពុងមានមករដូវ។ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ ខ្ញុំនឹងណែនាំព័ត៌មានពិត តាមរយៈអ៊ីនធឺណិត មករដូវ (www.mokrodou.com) ដោយភាសាខ្មែរ ដែលសំឡីអនាម័យ ស៊ូនស៊ូ បានរៀបចំឡើង។ ចាប់ពីពេលនេះ សូមមើលការណែនាំ អំពីដំណើរការនៃការមករដូវជាមួយគ្នា។

សំឡីអនាម័យ ស៊ូនស៊ូ ដែលផលិតនៅប្រទេសកូរ៉េ មានការណែនាំព័ត៌មាន អំពីការមករដូវដែលមនុស្សភាគច្រើនមិនប្រាប់ ជាភាសាខ្មែរ។ សូមចុច អ៊ីនធឺណិត www.mokrodou.com ។