ផ្ញើមកពីភ្នំពេញ

ចាប់ពីឥឡូវនេះ អាចទទួលសំឡីអនាម័យ ស៊ូនស៊ូ នៅគ្រប់កន្លែងបាន សូមទាក់ទង Facebook និង លេខទូរស័ព្ទ

ហាងទី1 ៖ Go to Official Facebook Page

អ្នកគ្រប់គ្រង (Manager) : Sovan Yana

ចំនួន : 50ប្រអប់ឡើងទៅ (1កេស មាន ទំហំកណ្ដាល 100ប្រអប់ ដូចក្នុងរូបថតខាងលើ)

តម្លៃដឹកជញ្ជូន : ភ្នំពេញ 1.5$ – 2$

តាមខេត្ត តាមរយៈឡានក្រុង សូរិយ៉ា 168, ឡានក្រុង RMN (សៀមរាប/សីហនុ/កោះកុង 2.5$)

ក្រោយទទួលឥវ៉ាន់អ្នកទិញបង់ថ្លៃដឹកជញ្ជុនបាន

លេខទូរស័ព្ទកម្ម៉ង់ : (wing) 092 528 528